Podmienky prenájmu DORLET s.r.o.

1. Prenajať stroj náradie si môže fyzická osoba- potrebné predložiť 2 doklady ,napr. OP + VP

Právnická osoba 2 doklady + výpis z OR nie starší ako 7 dní

Nájom je dohodnutý na dobu určitú a končí uplynutím doby, na ktorú je dojednaný. V prípade záujmu o predĺženie doby nájmu je nájomca povinný oznámiť predĺženie doby nájmu minimálne 1 deň pred ukončením vyššie uvedenej doby nájmu písomne, resp /telefonicky/. Pokiaľ predmet nájmu nebude vrátený v posledný deň dojednaného nájmu, zaplatí nájomca penále za nedodržanie zmluvy vo výške 200% dennej sadzby za každý omeškaný deň.

2. Nájomca je povinný zaplatiť cenu nájmu podľa platobných podmienok určených prenajímateľom. Jednotlivé ceny nájmu  a vratné kaucie/zálohy/sú uvedené v cenníku o ktorom je nájomca oboznámený pred uzatvorením  nájomnej zmluvy, čo potvrdí svojím podpisom.

3. V prípade nedodržania platobných podmienok bude prenajímateľ účtovať penále z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Pred prvým použitím stroja, náradia sa nájomca zaväzuje oboznámiť s pokynmi pre ich obsluhu a prevádzku, ktoré prevezme spolu s prenajímaným predmetom. Musí ho používať obvyklým spôsobom pre práce na ktoré je určený, dbať na bezpečnostné predpisy, na vlastné náklady prevádzať bežnú údržbu a mazanie, doplnenie prevádzkového paliva. Na zapožičanom stroji, náradí sa nesmú prevádzať  zmeny, zásahy bez súhlasu prenajímateľa, nájomca musí umožniť pracovníkom prenajímateľa na ich požiadanie prístup k prenajímanému stroju, náradia za účelom kontroly prevádzkových podmienok, prípadne k prevedeniu servisnej prehliadky alebo opravy chrániť  pred poškodením, stratou alebo odcudzením.

5. Nájomca sa zaväzuje v prípade straty, alebo odcudzenia uhradiť nadobúdaciu cenu stroja, náradia a ušlý zisk prenajímateľa, ktorý sa rovná výške ceny dvojmesačného nájmu, uhradiť jeho opravu ak došlo k poškodeniu  iným spôsobom, než pri obvyklej prevádzke.

6. Nájomca sa zaväzuje neposkytovať prenajatú vec tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 200% z ceny nájmu za zapožičaný stroj, náradie  počas celej doby nájmu.

7. Nájomca sa zaväzuje vrátiť prenajímaný stroj, náradie kompletný, vyčistený v posledný deň dohodnutého nájmu prenajímateľovi. Pokiaľ sa tak nestane, súhlasí s tým, že  prenajímateľ na náklady nájomcu si ho prevezme v mieste jeho užívania alebo uloženia.

8. V prípade vrátenia prenajímaného stroja, náradia v neočistenom stave sa nájomca zaväzuje uhradiť poplatok za očistenie 10,-Eur/1ks.

9. Dopravu,prepravu prenajímanej veci a jej vrátenie na sídlo firmy Dorlet s.r.o. zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

10. Prenajímateľ môže odstúpiť od nájmu a odobrať stroj, náradie v prípade, že nájomca ho napriek upozorneniam nepoužíva predpísaným spôsobom a hrozí jeho poškodenie, alebo ak neplatí cenu nájmu podľa dohodnutých platobných podmienok.

11. Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené strojmi, náradím a príslušenstva v dobe prenájmu.

12. Nájomca má nárok na vrátenie kaucie len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá predmet nájmu riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

Tieto  podmienky nájmu sú záväzné pre obe strany, podpisom oboch zúčastnených strán.